แหล่งอ้างอิง

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. นนทบุรี : [ม.ป.ท.,ม.ป.ป] 2552
กรมอาเซียน. “แนะนำให้รู้จักอาเซียน”, [ม.ป.ท.,ม.ป.ป] (แผ่นพับ)
กรมอาเซียน. มารู้จักอาเซียนกันเถอะ. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร: เอราวัณการพิมพ์, 2551
ประชาคมอาเซียน ASEAN Community 2015. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.youtube.com
/watch?v=XYFp0amicLY&feature=related 2555.
เพลงอาเซียน.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.youtube.com/watch?v=oLUXJEX5fAI&feature
=relmfu 2555.
“รู้จัก ประเทศอาเซียน ก่อนก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 2558”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
http://hilight.kapook.com/view/67028 2555.
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ฉันและเธอ “เราคืออาเซียน”.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2554

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s